real-word-digital-world-1
trechter

Het ICT-voortbrengingsproces proces en haar knelpuntgebieden

In alle deelprocessen van het ICT-voortbrengingsproces en in de betrokken afdelingen maar ook daarbuiten kunnen problemen of knelpunten hun oorsprong vinden. Eea is onder te verdelen in de volgende gebieden  (zie afbeelding ):

HET EIGEN ICT PROJECT: Knelpunten die veroorzaakt worden door oorzaken binnen de eigen projectorganisatie

 • Onderbemensing van specialisten, kwaliteit van medewerkers (onvoldoende vakkennis, onvoldoende materiekennis), gebrek aan richtlijnen, normen, middelen, onvoldoende mogelijkheid voor impact analyses, slechte/verouderde documentatie, onvoldoende inzicht, ….

DE EIGEN ICT AFDELING: Knelpunten gerelateerd aan oorzaken binnen de eigen ICT-organisatie

 • Systeembeheer, Applicatiebeheer, Testafdeling, andere ICT-afdelingen, ……

DE EIGEN ORGANISATIE (Staf en Lijn): Knelpunten gerelateerd aan oorzaken buiten het eigen project en de ICT-organisatie maar nog BINNEN de eigen organisatie (andere stafafdelingen en lijnafdelingen)

 • Allocatie van personen met voldoende materie kennis voor acceptatietesten, valideren van specificaties, ruggespraak, bezetting SCRUM teams, ….
 • Interne politiek, prioriteiten, budgetten ….
 • Administratieve organisatie die niet op orde is in de lijnorganisatie
 • AO-richtlijnen niet op orde  …….

DE BUITENWERELD: Knelpunten gerelateerd aan oorzaken buiten de eigen organisatie

 • Wetgeving
 • Publieke opinie, internet, pers
 • Contract partijen (toeleveranciers)
 • Gedetacheerde ZZP’ers
 • Data sets geleverd door derde partijen (afhankelijkheid)  ……
1

Er is dus een grote verscheidenheid aan mogelijke knelpunten, oorzaken en problemen.

Wat uit bovenstaande af te leiden is, is dat een groot deel van de mogelijke problemen bij een ICT-project helemaal niets met het vakgebied zelf (de ICT) te maken heeft, maar eerder met de organisatie er omheen en invloeden van buiten die soms helemaal niet te voorzien zijn.

Daarbij geldt ook dat de frequentie waarin wijzigingen moeten  worden doorgevoerd van grote invloed is op de kwaliteit van alle deelprocessen. Zeker indien een en ander onder tijdsdruk staat.

Door die grote diversiteit aan knelpunten en oorzaken lijkt het veelal de boze buitenwereld die de schuld krijgt van het falen van ICT-systemen. Dat geldt echter slechts in beperkte mate!

De kwaliteit van een informatiesysteem wordt in hoge mate (zo niet geheel) bepaald door de kwaliteit van de inrichting van het voortbrengingsproces van de software . Tevens is daarnaast de kwaliteit van de inbedding in de organisatie van bepalende aard. D.w.z. : de kwaliteit van de richtlijnen en administratieve processen die het informatiesysteem gebruiken.

Het voortbrengingproces dient deelprocessen, maatregelen en richtlijnen te bevatten om de problematiek die ontstaat in of door  bovenvermelde knelpuntgebieden, af te vangen en op te  lossen.

ACTUEEL

Transparantie en Traceerbaarheid

Hoe bewaak ik de consistentie tussen uitgevaardigde wet of business rule en de implementatie daarvan in mijn organisatie  Wetswijzigingen , wijzigingen in de dienstverlening of in producten leiden impliciet tot veranderingen in bedrijfsprocessen en hun IT systemen.  Hoe gaan we daar mee om nu de veranderingssnelheid toe blijft nemen ?  Met transparantie bedoelen we hier:…
Read More

Veranderbaarheid

Veranderbaarheid van applicaties en TESLA’ s (een softwarefabriek is geen automobiel fabriek ) Hoe breng je in een organisatie wijzigingen aan, rekening houdend met de complexiteit aan deelprocessen, componenten, richtlijnen, procedures, normen en mensen? Bijna elke wijziging raakt het informatiesysteem. De mate van veranderbaarheid daarvan is dus essentieel.  Het beheer van applicaties en systemen, AO…
Read More

Werving & Selectie

GEZOCHT voor overheid en semi-overheid: Business analisten Interim managers voor operatie  en informatievoorziening QA specialisten Systeembeheer management
Read More