NBN_ISO-9001_historiek_2

Kwaliteitsassessment

Kwaliteit en kwaliteitsmanagement zijn moeilijke begrippen. Geen enkele organisatie zit te wachten op kwaliteitshandboeken en richtlijnen die de organisatie veranderen in een afvinkende bureaucratie.  Toch is het noodzakelijk dat kwaliteitsdenken in de organisatie is ingebed. Om de mate van inbedding te meten voeren we een assessment uit. Deze eerste meting geeft richting om verder beleid op te voeren. Het is feitelijk een nulmeting.

Om vast te stellen hoe de organisatie ervoor staat m.b.t. het proces van informatievoorziening nemen we een steekproef die bestaat uit het doorlichten van 1 of meerdere lopende projecten. Er wordt onderzocht in welke mate er sprake is van kwaliteitsactiviteiten en in welke mate deze worden nageleefd.

Het assessment bestaat uit de volgende stappen:

  • Intake met opdrachtgever(s) uit de top van de organisatie CEO, CFO, COO, CIO, CTO
  • Formuleren daaruit de opdracht om op de projectassessments uit te voeren.
  • Meting van: Processen, deelprocessen, tussenproducten, eindproducten van het  voortbrengingsproces. Analyseren of er adequate richtlijnen en normen aanwezig zijn en of er compliance is. Algemene kwaliteitsprincipes uit de ISO9001 serie vormen daarbij een leidraad. Met name is er aandacht voor traceerbaarheid en transparantie. Dit vindt plaatst zowel aan de ICT als aan de Business (AO-procedures en richtlijnen) zijde.
  • Na analyse wordt een rapportage opgesteld
  • Bespreking met directie
  • Opstellen eindrapportage met bevindingen en aanbevelingen
  • Presentatie eindrapport

 

Kosten

Kosten worden berekend op basis van nacalculatie. Waarbij vooraf resultaatafspraken kunnen worden gemaakt.

Doorlooptijd van de assessment : maximaal 8 weken .

NBN_ISO-9001_historiek_2
Of is dit wat u wilt ? .........